Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4827 c362 420
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaSkydelan Skydelan
0275 5d64 420
Reposted frominfrezja infrezja viamoai moai
3699 315d 420
3522 e328 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
1459 18ee 420
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan
1708 2413 420
9189 27cc 420
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
6924 a81c 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamoai moai
1653 415a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
0597 cfd2 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaawakened awakened

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viamadadream madadream
5968 2588 420
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viabadblood badblood
Życzę Ci miłości, która Cię nigdy nie zrani i nie zawiedzie...
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl