Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viabadblood badblood
4977 24a0 420
Reposted fromfungi fungi viaSkydelan Skydelan
8739 71e3 420
Reposted fromhare hare viaSkydelan Skydelan
5538 06e1 420
Reposted fromboli boli viaczoo czoo
Lepiej umrzeć niezrozumianą niż tłumaczyć się przez całe życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Zazdrośnice"
3802 6316 420
Reposted frommsofall msofall viagdziejestola gdziejestola
4615 8847 420
Reposted fromwiksz wiksz viamagchuck magchuck
4614 8245 420
Reposted fromwiksz wiksz viamagchuck magchuck
6324 b971 420
Reposted fromfitvet fitvet viacatchdimoment catchdimoment
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
3857 2d15 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viamagchuck magchuck
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapure-bliss pure-bliss
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
6510 dce8 420
Reposted fromlaters laters
3805 3e87 420
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl