Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viamagchuck magchuck
5302 a7f1 420
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola
7970 8a90 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
0280 555a 420
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl viamoai moai
6850 a88e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaters laters
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
9530 f792 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacatchdimoment catchdimoment
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viacatchdimoment catchdimoment
2553 fa07 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viamagchuck magchuck
9019 f79d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamoai moai
6744 f15e 420
Reposted fromdarshan darshan viapure-bliss pure-bliss
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viacatchdimoment catchdimoment
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
2494 0018 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl